/
Súťaž o lístky na Hip Hop žije 2024!

Súťaž o lístky na Hip Hop žije 2024!

6 min.
Súťaž o lístky  na Hip Hop žije 2024!

Všeobecný štatút spotrebiteľskej súťaže v e-shope Svetnapojov.sk, (ďalej len „súťaž“):

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže
1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Svet nápojov, s.r.o., sídlo: Oravická 615, 028 01 Trstená, SR, IČO: 48067571, DIČ: 2120049448, zapísaná na Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 63568/L (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“).

II. Účel súťaže
1) Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov predávaných vyhlasovateľom súťaže.
2) Súťaž spolu so základnými podmienkami zapojenia sa je oficiálne oznámená v emaile formou newsletteru, na webe vyhlasovateľa a doplnkovo cez jeho komunikačné kanály na sociálnych sieťach Facebook, Instagram a LinkedIn.

III. Trvanie súťaže
Termín konania súťaže je od 1.5.2024 do 16.6.2024, vrátane.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba žijúca na území Slovenskej republiky, ktorá vzhľadom na charakter výhry a podmienky zapojenia dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII, bod 1 tohto štatútu.

V. Priebeh súťaže
1) Do súťaže je automaticky zapojený každý zákazník, ktorý si v čase konania súťaže cez e-shop www.svetnapojov.sk zakúpi aspoň jednu z uvedených rumov značky Bumbu:

■ Bumbu Rum
■ Bumbu XO
■ Bumbu Cream
■ Set Bumbu rum + Santos Dumont XO Palmira
■ Set 6x Bumbu Cream
■ Set 6x Bumbu Rum
■ Set 6x Bumbu XO
■ Bumbu XO v kartóniku


2) Opakovanými nákupmi produktov je možné zapojiť sa do súťaže viackrát a zvýšiť tak svoju šancu na výhru.
3) Zo súťaže sú automaticky vylúčení všetci zákazníci, resp. konkrétne objednávky, ktoré neboli prevzaté alebo boli vrátené.

VI. Výhra a jej odovzdanie
1) Predmetom výhry je 3x 2 lístky na Festival Hip Hop žije - výherca si vie vybrať na ktorý z Hip Hop festivalov chce ísť.
2) Výhercovia budú určení traja.
3) Výhercovia budú určení na základe losovania spomedzi všetkých riadne prebraných online objednávok vybraných rumov značky Bumbu uskutočnených v čase trvania súťaže.
4) Termín losovania výhercov je: 17.6.2024
5) Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu losovania, a to telefonicky a e-mailom cez kontaktné údaje, ktoré uviedli pri svojej objednávke rumu Bumbu.
6) O presnom spôsobe doručenia výhry sa výhercovia dohodnú s vyhlasovateľom súťaže počas telefonického oznámenia výhry. Výhercovia sa môžu rozhodnúť ako pre osobný odber, tak aj pre bezplatné doručenie na ním stanovenú adresu.
7) Vyhlasovateľ súťaže zašle alebo pripraví výhru pre výhercov k osobnému odberu najneskôr do 7 dní od oznámenia výhry a dohodnutia spôsobu jej prevzatia.
8) Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, výhra bude uskladnená v sklade Svetnapojov.sk a o ďalšom postupe jej prevzatia sa výherca individuálne dohodne s vyhlasovateľom. V prípade neprevzatia výhry do 30 kalendárnych dní a bez ďalšej dohody o jej prevzatí, výherca stráca nárok na výhru.
9) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII. Osobitné ustanovenia
1) Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
2) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
3) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, predčasne vyhlásiť výhercov súťaže alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neodovzdať výhru súťažiacemu, ktorý v čase jej preberania nedosiahol vek 18 rokov a v takomto prípade vzhľadom na porušenie pravidiel súťaže, výhercovi nárok na výhru zaniká a tá bude odovzdaná výhradne jeho zákonnému zástupcovi.
4) Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.
5) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
6) Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
7) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom na uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zreteľne upozorniť pri aktualizácii tohto dokumentu

VIII. Ochrana osobných údajov
1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail za účelom ich zverejnenia na sociálnych sieťach Svet nápojov, vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
2) Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. Záverečné ustanovenia
Tento štatút je zverejnený na webstránke www.svetnapojov.sk patriacej vyhlasovateľovi súťaže.

V Trstenej, dňa 1.5.2024.

Odporúčame vám prečítať si aj
Voľná pracovná pozícia - IT špecialista
Voľná pracovná pozícia - IT špecialista
IT špecialistaSvet nápojov s.r.o. Miesto práceOravická, Trstená, Slovensko (Pozícia umožňuje občasnú prácu z domu) Druh pracovného pomeruplný úväzok, skrátený úväzok, živnosť Termín nástupudohodou Mzdové podmienky (brutto)1 500 - 2 000 EUR/mesiacFinálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a zručností Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednostiDo nášho…
Pridajte ku kvetom niečo extra! 14 tipov na originálny alko darček k MDŽ
27. 02. 2023
Pridajte ku kvetom niečo extra! 14 tipov na originálny alko darček k MDŽ
Už onedlho ulice, kancelárie aj vázy v našich domácnostiach zaplaví vôňa kvetov, ktorá každému napovie, že jeden svetový deň sme si vyhradili aj pre vyjadrenie našej lásky, oddanosti a záujmu o nežnejšie pohlavie. Medzinárodný deň žien sa blíži rýchlosťou blesku. Ak ho nechcete len narýchlo odbiť kvetom z najbližšieho obchodu, ale ženy, ktoré pre vás znamenajú niečo viac, prekvapiť hodnotnejším a…